Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítására, megszüntetésére

Kitöltés előtt kérjük olvassa el az űrlap alján a Kitöltési útmutató-t!

1. Kötelezett adatai

Kötelezett neve:

Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:
- -

2. Jogosult adatai

Jogosult (közszolgáltató, díjbeszedő, biztosító, eladó stb.):

Jogosult azonosítója:

3. Fogyasztó adatai

Fogyasztó (előfizető, biztosított, vásárló stb.) neve:

Fogyasztó címe:

Fogyasztó (vagy szerződés) azonosítója a jogosultnál (2014-es számlánkon feltüntetett vevőszám):

4. Teljesítés adatai

Érvényesség kezdete: vége:

Teljesítés felső értékhatára: ,
azaz forint.

5. A felhatalmazás jellege
6. Nyilatkozat

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a(z) hitelintézetet arra, hogy a fentebb megjelölt jogosultat az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a jogosulttól a számlavezetőm és a fogyasztó kap értesítést.

Kelt:


kötelezett aláírása

Kelt:


átvevő hivatalos aláírása

Kitöltési Útmutató

A FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

című űrlap kitöltésével - amit 3 példányban kinyomtat, majd aláír - a kötelezett felhatalmazza számlavezető hitelintézetét, hogy az általa megadott adatok alapján, a megjelölt bankszámláról fizetéseket teljesítsen

Az űrlap kitöltésével felhatalmazási megbízás kezdeményezhető, valamint létező megbízás módosítható vagy megszüntethető.

A fent kitöltött nyomtatványt az Ön pénzintézetéhez kell benyújtani.

I. Felhatalmazási megbízás kezdeményezése

A felhatalmazási megbízást adó kötelezettnek az 1-től 5-ig terjedő számozással jelölt adatcsoportokat kell kitölteni a rendelkezésére álló számlán vagy egyéb dokumentumon (pl. szerződésen) szereplő adatok felhasználásával.

 1. Kötelezett adatai
  Kitöltendő a "Kötelezett neve" maximum 32 karakter hosszúságban és a terhelendő "Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma" 2-szer 8, vagy 3-szor 8 karakter hosszan. Amennyiben a teljes név meghaladná a 32 karakter hosszúságot, akkor rövidíteni szükséges a bankszámlaszerződéssel összhangban.
 2. Jogosult adatai
  A "Jogosult (közszolgáltató, díjbeszedő, biztosító, eladó stb.)" mezőben annak a szervezetnek a nevét kell szerepeltetni maximum 32 karakter hosszúságban, amely a felhatalmazással jogot szerez arra, hogy a vonatkozó szolgáltatásból eredő követelését érvényesítse, a kötelezett számlájával szemben követeléssel éljen.
  A "Jogosult azonosítója" mezőbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely a kötelezettnek vagy fogyasztónak kiküldött számlán, értesítőn vagy szerződésen azonos felirattal szerepel. (Forduljon az ügyintézőhöz, ha ilyen adat nem található a számlán!) A megbízás elfogadásáról, az első terhelés esedékességéről a jogosult tájékoztatja a fogyasztót.
 3. Fogyasztó adatai
  A "Fogyasztó (előfizető, biztosított, vásárló stb.) neve" rovat akkor töltendő ki, ha a kötelezett és a fogyasztó nem ugyanaz a személy. Ebben az esetben maximum 32 karakter hosszan kell megadni annak a személynek a nevét, akinek a a tartozását a kötelezett kívánja kiegyenlíteni.
  A "Fogyasztó címe" mező pontos megadása a fogyasztó egyértelmű azonosítása érdekében szükséges. Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy ésszerű rövidítések alkalmazandók.
  A "Fogyasztó (vagy szerződés) azonosítója a jogosultnál" mezőbe azt a karaktersorozatot kell beírni, amely a kötelezettnek vagy fogyasztónak kiküldött számlán azonos felirattal szerepel. (Forduljon az ügyintézőhöz, ha ilyen adat nem található a számlán!).
 4. Teljesítés adatai
  A "Érvényesség kezdete:" mezőbe számmal (év, hó nap) kell jelezni, hogy mikortól, illetve a "vége:" mezőbe azt, hogy meddig érvényes a felhatalmazási megbízás. Amennyiben a felhatalmazási megbízás visszavonásig érvényes, akkor a "vége:" mezőbe X-et írjon.
  Az "Érvényesség kezdete" azt jelenti, hogy a kötelezett ettől az időponttól biztosítja a jogosult számára azt a lehetőséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje.
  Az "Teljesítés felső értékhatára:" mező kitöltésével adható meg (forintban) az a maximális összeghatár, amelyet a bank a kötelezett számlájáról átutalhat a jogosultnak. Ezt az összeget szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a számlavezető banknak kötelessége a teljesítést megtagadni.
  Amennyiben nem kívánnak felső értékhatárt megjelölni, úgy a mezőbe "---"-t írjanak.
 5. A felhatalmazás jellege
  Új felhatalmazás megadásakor az "Eredeti megbízás" szöveget jelöljék be.
 6. Nyilatkozat
  A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a felhatalmazó a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és a kitöltött bizonylaton szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő aláírása.

II. Meglévő felhatalmazási megbízás módosítása

Felhatalmazás módosítása a jogosultnál vagy a számlavezető banknál is benyújtható érvényes felhatalmazási megbízás birtokában. A nyomtatvány adatait módosítás esetén is az új megbízásnál leírtak szerint, azzal megegyező módon kell kitölteni.

 1. Teljesítés adatai
  A felhatalmazás érvényességének változtatása esetén az "Érvényesség kezdete:" után található mezőbe a módosítás érvénybelépésének dátumát, a "vége:" mezőbe pedig vagy egy konkrét (az érvénybelépésnél nagyobb) dátumot kell beírni, ha azt akarja a kötelezett, hogy a felhatalmazás egy megadott dátumig maradjon érvényben, vagy X-et írjon, ha azt szeretné, hogy visszavonásig érvényes legyen.
  A "Teljesítés érték felső határa:" mező módosítása esetén az értéket számmal és betűvel is meg kell adni. Amennyiben nem kíván felső értékhatárt megadni, úgy a mezőbe "---"-t írjon. A módosítás az "Érvényesség kezdete:" után megadott dátumtól lép életbe és a "vége:" utáni mezőbe írt dátum szerint a felhatalmazás megszűnik, ha újabb módosítás nem érkezik. Amennyiben a "vége:" utáni mezőbe nem egy konkrét dátumot adnak meg, hanem "X"-szel jelölik, akkor ez azt jelenti, hogy a limit a felhatalmazási megbízás visszavonásáig, illetve egy újabb módosításig érvényes. A módosítás érvénybelépésének dátuma nem lehet korábbi az eredeti új megbízás érvényességi dátumánál.
 2. A felhatalmazás jellege
  A meglévő megbízás módosítását a számlavezető bank csak akkor fogadja el, ha a kötelezett a "Módosítás" szöveget jelölték be.
 3. Nyilatkozat
  A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a felhatalmazó a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és a kitöltött bizonylaton szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő aláírása.

III. Meglévő felhatalmazási megbízás megszüntetése

Felhatalmazás megszüntetése a kitöltött bizonylat számlavezető hitelintézethez történő eljuttatásával kezdeményezhető. Megszüntetés esetén az első három adatcsoportban az új megbízásnál megadott értékeket kell szerepeltetni. Ezt követően a 4. és 5. adatcsoport mezői az alábbiak szerint töltendők ki:

 1. Teljesítés adatai
  Az "Érvényesség kezdete: " szöveg utáni mezőbe azt a dátumot (év, hó, nap formában), amikortól kezdve a kötelezett nem kívánja a jogosulttól érkező számlákat a bankszámlájáról történő beszedés alapján kiegyenlíteni.
 2. A felhatalmazás jellege
  A "Megszüntetés" szöveget kell bejelölni.
 3. Nyilatkozat
  A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a felhatalmazó a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és a kitöltött bizonylaton szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő aláírása.