Kedvezmények, mentességek, szüneteltetés

 

 1. Kedvezmények

 

Rendelkezésre állási díj vonatkozásában-kedvezményben részesülhet a rendelkezésre állási díj összegének 40 %-a mértékéig az a legalább ötlakásos társasház közössége, ahol a települési hulladékbegyűjtés és elszállításra vonatkozó közszolgáltatási díj számlázása a társasház közössége részére történik.

 

 1. Mentességek

 

 • Támogatás:

Amennyiben az ingatlanhasználó szociális helyzete azt indokolja, lehetősége van mentességi kérelem benyújtására. Ennek elbírálása után lakásfenntartási támogatás állapítható meg, melyet az önkormányzat folyósít a Közszolgáltatónak.

 

 • Mentesség

Mentesség illeti meg a közszolgáltatási díj fizetése alól azt az egyedül élő, 70 év feletti ingatlantulajdonost, akinek a Közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át

 

 Mentesség illeti meg az ürítési díj fizetése alól azt az egyedül élő, 70 éven felüli ingatlantulajdonost, akinek a Közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 370 %-át.

 

A közszolgáltatási és ürítési díjakra vonatkozó mentességi kérelmet a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2014. sz. (IV.25) önkormányzati rendeletének 1. függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani Nagykőrös Város polgármestere részére. A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat.

 

Díjfizetési mentességre vonatkozó egyéb tudnivalók:

 • A mentesség a mentességet megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap első napjától érvényes.
 • A mentességet tárgyévre kell megállapítani.
 • A mentesség mértéke:
 1. családi házas övezetben 70 l-es gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja,
 2. többlakásos ingatlan esetén, ahol a hulladékszállítás közös edényzetben való gyűjtéssel történik (pl: társasház) hetente max. 35 liter települési szilárd hulladék ürítése mértékéig, ingatlantulajdonos számától függően.

 

A mentességet jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a mentesség alapján megállapított támogatás visszafizetésére és a megállapított támogatást meg kell szüntetni. Ez esetben a Ptk. szerint meghatározott kamattal megemelt összeggel kell visszafizetni. A kamat csak a mentesség jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele és az erről való tudomásszerzés közötti időszakra számítható fel.

 

A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot.

 

 1. Szüneteltetés

 

A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól a települési hulladék begyűjtését az alábbi esetekben szüneteltetheti:

 1. az ingatlanhasználó tartósan, legalább 60 napig távol van, amit legkésőbb 15 nappal a távollét kezdete előtt – a távollét időtartamának pontos megjelölésével – előre írásban bejelent a Közszolgáltatónak, és az ingatlant a jelzett időszak alatt más sem használja, illetve a megjelölt időtartam alatt települési hulladék nem keletkezik,
 2. az a) pont szerinti szüneteltetés esetén ingatlanhasználó nem mentesül a rendelkezésre állási díj fizetése alól.

 

Az ingatlanhasználók, akik szüneteltetik a közszolgáltatást, kötelesek a Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő edényt a Közszolgáltató részére a szüneteltetés idejére visszaadni.